FLAŞ ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ AŞ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

FLAŞ Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz dilekçe, form, sözlü bilgilendirmeniz, yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler, sözleşme, fatura gibi fiziki olarak otomatik olmayan yollarla veya e-posta, telefon, internet sitesi vb. alanlardan dijital olarak ise otomatik ve kısmen otomatik olan yollarla toplanmaktadır.
Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:
· Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6/2”).
· Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

B. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde;
· Yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve yasal düzenlemeler çerçevesinde talepleriyle bağlantılı ve sınırlı olmak üzere SGK, mahkemeler, icra daireleri, vergi dairesi gibi hukuken yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
· Sözleşmesel hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyet gösterdiğimiz sektöre özgü işlemlerimizin yürütülmesi amacıyla bankalara, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza,
· Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine, alanında uzman danışmanlara, denetleyici ve düzenleyici makamlara,
· Gerekli kalite, gizlilik ve standartların oluşturulması amacıyla hizmet aldığımız tedarikçilerimize, denetim firmalarına, bilgi güvenliği firmalarına,
· Şirketimizin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
· Reklam, tanıtım ve promosyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, herkese açık paylaşım,
· Talep konusu ile sınırlı bir şekilde, geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,
· Şirket bünyesinde kullandığımız işletim sistemleri, bilgisayar programları, yazılımlar, bulut hizmeti ve bunların bakım ve onarımının yapılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında kurulu yazılım firmalarına, bu alanda faaliyet gösteren tedarikçilerimize,
· Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurt içi ve/veya yurt dışında yer alan tedarikçilerimize,
· Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurt içi ve yurt dışında kurulu ve bu alanda hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,
· Kullanmakta olduğumuz uygulama, yazılım ve sistemler kapsamında hizmet veren şirketlerin ve sunucuların yurt dışında bulunması nedeniyle yurt dışına,
· Şirket raporlamaları, bilgilendirme süreçleri kapsamında yurt dışında bulunan Şirketimiz ortaklarına aktarılabilecektir.

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;
1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi : http://flasenergy.com
Telefon Numarası : (0216) 311 47 19
E-Posta Adresi : bilgi@flasenergy.com
Adres :